Nästan 90 % av våra blommande växtarter är beroende av pollinerande insekter!

Forskare från Estland, Sverige, Tjeckien, Belgien och Tyskland kommer att studera

interaktionerna mellan växter och pollinerande insekter i olika jordbrukslandskap under ett treårigt projekt. De vill framför allt ta reda på:

  • Hur påverkas själva landskapet mångfalden av växter och pollinatörer?  
  • Hur bidrar åker- och vägkanter, kraftledningsgator, hyggen och andra resthabitat till att upprätthålla nätverket mellan växter och pollinatörer?
  • Hur påverkar landskapet interaktionen mellan växter och pollinatörer?
  • Vilka insekter pollinerar gullviva (Primula veris), vilken är projektets modellart; och hur påverkar detta insektsamhälle artens överlevnad?
  • Hur ska våra slåtter- och betesmarker skötas så att vi främjar den biologiska mångfalden?


FuncNet’s ursprung ligger i den Europeiska medborgarforsknings project “Looking for Cowslips”

Projektet FuncNet projektet finansieras av Formas genom Biodiversa+ programmet.


Partners: